พ.ต.อ.สราวุธ จันมะโน
ผกก.สภ.สันทรายBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
สถานีตำรวจภูธรสันทราย เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วย ความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตราฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน


พันธกิจ
1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรม วงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ***2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร ***3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา ***4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม ***5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ***6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ***7. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน


ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา สถานีตำรวจภูธรสันทราย เดิมตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 ที่บริเวณหมู่บ้านแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.2497 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านสันทรายหลวง เลขที่ 4 หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว (สายเก่า) จนถึงปัจจุบัน มีหัวหน้าสถานีตำรวจคนแรก ตำแหน่งระดับ ผบ.หมู่ คือ ส.ต.ท.บุญทา จิโน จนถึงระดับ ผกก.คือ ถึง พ.ต.อ.สุรพงษ์ บุญยืน จำนวน 42 ท่าน ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลข ชม 438430,431 มีเนื้อที่ 2-2-77 ไร่ ปัจจุบันมีอาคารที่ทำการแบบคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารห้องประชุม จำนวน 1 หลัง บ้านพักอาศัยแบบห้องแถวชั้นประทวน จำนวน 2 หลัง 10 ห้อง บ้านพักชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 หลัง บ้านพักอาศัยแบบแฟลต ขนาด 5 ชั้น 30 ห้อง จำนวน 1 หลัง

4 หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-491946   โทรสาร : 053-491949
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top